Alireza Kazempour

سال تولد : 1357
تلفن: 3247593-0912
وب سایت: www.isec.ir

Education

دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی مهندسی شیمی
طراحی فرایندها

GPA: 3.23

August 2006 - May 2010

دانشگاه صنعت نفت

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

GPA: 3.56

August 2002 - May 2006

Experience

شركت مهندسی ايده پردازان شريف از سال 1380

به عنوان همکار پروژه:

شبيه سازی شبکه خطوط لوله پرفشار گاز شهری تهران- مديريت پژوهش و فن آوری شرکت ملی گاز- 13 83

مطالعات امکان سنجی روشهای اوج سايی مصرف گاز شهری - مديريت پژوهش و فن آوری شرکت ملی گاز- 1383

شبيه سازی برج جذب CO2 واحد بنفيلد آمونياک پتروشيمی بجنورد جهت رفع Over Carry - پژوهش و فن آوری پتروشيمی - 1390

طراحی پايه و تفصيلی Revamping بخش 700 پتروشيمی کيميا بندرامام - 1384

طراحی نرم افزار شبيه ساز فرايندی OTS واحد صنعتی DME شرکت پتروشيمی زاگرس- شرکت پژوهش و فن اوری پتروشيمی - 1385

طراحی پايه و تفصيلی برج تست آکنه های ساختار يافته - شرکت پژوهش و فن اوری پتروشيمی – 1385

طراحی نرم افزار شبيهساز فرايندی OTS واحد صنعتی DME شرکت پتروشيمی زاگرس- شرکت پژوهش و فناوری پتروشيمی - 1385

توليد نرم افزار مونيتورينگ شبکه آب آتش و تجهيزات ايمنی

توليد نرم افزارهای چند رسانه ای آشنايی با نحوه سوخت رسانی به هواپيما و آشنايی نحوه سوخت گيری با CNG و ...

بررسی آثار زيست محيطی و خطرات انسانی رهايش آمونياک به آب دريا- 1397

به عنوان مدير پروژه:

شبيه سازی فرايندی پايا و ديناميك پالايشگاه گاز ايلام - مديريت پژوهش و فن آوری شرکت ملی گاز- 1386

طراحی و توسعه نرم افزار شبيه سازی و طراحی بهينه اقتصادی شبکه خطوط لوله گاز سراسری - مديريت پژوهش و فن آوری شرکت ملی گاز – 1386

طراحی مفهمومی راکتور هيدروژناسيون استيلن واحد VCM - شرکت پتروشيمی کيميا بندرامام – 1386

بهينه سازی اقتصادی به کمك پارامترهای فرآيندی در واحدهای نمونه پالایشگاه گاز- مديريت پژوهش و فن آوری شرکت ملی گاز – 1386

طراحی نرم افزار جهت مدلسازی و رفع عيب فومينگ در برجهای جذب آمين- شرکت نفت و گاز پارس- 1390

شبيه سازی پايا و پويا واحدهای پالایشگاه گاز فاز 1 مجتمع گاز پارس جنوبی جهت توليد- OTS مديريت پژوهش و فن آوری شرکت ملی گاز – 1390

توليد نرم افزارهای آموزشی آشنايی با تجهيزات فرآيندی شامل: کمپرسورها، بويلرها، توربين های گازی، توربينهای بخار، ابزار دقيق، کوره ها، اجکتورها، تله های بخار، شيرهای صنعتی، مخازن ذخيره سازی

آشنايی با واحدهای فرايندی پتروشيمی بندرامام

توليد نرم افزارهای آموزشی آشنايی با تجهيزات برقی: کليدهای فشار ضعيف و قوی، رلههای حفاظتی، انبار و ابزار برقی، روشهای اندازه گيری، مدارات فشار ضعيف، تابلوهای توزيع فشار قوی و فشار متوسط، عايق های الکتريکی، منابع تغذيه اضطراری، سيستمهای زمين، کابلهای قدرت، بانك خازن و توان راکتيو، سيم پيچی موتور، جعبه اتصال، مدارات فرمان، سرکابل و مفصل حرارتی، سرويس و نگهداری ژنراتور، نقشه خوانی الکتريکی

توليد نرم افزارهای آموزشی ايمنی: آشنايی کلی با مباحث ايمنی، مجوز کار سرد، گرم و ورود به فضای بسته برای پتروشيمی، مجوزهای کار فرم الف و ب برای شرکت ملی گاز، فعالیت های تعمیراتی شرکت های گاز استانی

تحليل حوادث صنعت نفت و توليد فيلم های انيميشنی بازسازی شده

پتروشيمی پرديس سال 1389

واحد مخازن پتروشيمی خارک 1389

واحد جداسازی پتروشيمی خارک 1389

واحد NF پتروشيمی بندرامام 1390

واحد ميترينگ پتروشيمی بندرامام 1391

حادثه گازگرفتگی تاسيسات نفتی لاوان فلات قاره 1393

آتش سوزی مخازن نفتی بهرگان در اثر صاعقه 1394

برخورد تانکر نفت به FPSO کوروش فلات قاره 1396

سقوط بالگرد در نزديکی سکوی رسالت 1396

برق گرفتگی پالایشگاه اول گاز پارس جنوبی

آتش سوزی پالایشگاه پنجم گاز پارس جنوبی

پارگی مخزن آمين در گردش در اثر فشار منطقه قشم فلات قاره 1396

توليد نرم افزارهای چند رسانه ای آموزشی و سيمولاتور ماشين های آتش نشانی

موسسه بنيان دانش پژوهان از سال 1380 تا 1382

بعنوان همکار پروژه:

ارائه سيستم بهينه تصفيه پساب صنعتی برای پالایشگاههای نفت کشور - امور تحقيق و توسعه شرکت ملی پالایش و پخش - 1381

تعيين شاخصهای مصرف انرژی در صنايع نفت - سازمان بهينه سازی مصرف سوخت - 1382

بعنوان مدیر پروژه:

طراحی واحد بازيافت قير ضايعاتی پاالایشگاههای کشور - امور تحقيق و توسعه شرکت ملی پالایش و پخش- 1382

شركت مهندسی مشاور پرآور از سال 1379 الی 1380:

بعنوان همکار پروژه:

ارطراحی فرايندی خطوط رفت و برگشت گاز طبيعی خوراک واحدهای پتروشيمی عسلويه Recovery+ C2


Managing Experience

شركت مهندسی ايده پردازان شريف از سال 1380

به عنوان موسس در سال 1380
عضو هيات مديره و مدير عامل

موسسه بنيان دانش پژوهان - صاحب ليسانس و طراح آب شيرين كن MED- پژوهشی

به عنوان موسس در سال 1381
عضو هيات مديره واز سال 1380 الی 1386 و 1390 الی 1394
بعنوان مدیرعامل از سال 1393 الی 1394
مدير مركز ايده پردازان جوان مستقر در پژوهشگاه صنعت نفت از سال 1384 الی 1385

شركت مهندسی پتروپژوهش شريف - آموزش فنی مهندسی

بعنوان ریس هیات مدیره از سال 1387 تا 1393

شركت فرافن هوا - بازرگانی و توليد كننده كمپرسورهاي هوا

بعنوان ریس هیات مدیره از سال 1387 تا 1392

انجمن پژوهشی شركتهاي خصوصی و موسسات دانش بنيان حوزه نفت، گاز، پتروشيمی و انرژي

بعنوان موسس در سال 1391
بعنوان دبیر انجمن از سال 1391 الی 1393
بعنوان عضو هیات مدیره از سال 1391 الی 1395
بعنوان بازرس از سال 1396 الی 1398

شركت فراشركت پارت پليمر شمال - توليد كننده محصوالت پلاستيک

بعنوان ریس هیات مدیره از سال 1389 تا 1392